Вход

Галерия

Дарения

  • Currency:
  • by Studio 42

Структура

Share

 

Общинска библиотека – Карлово има следната структура:

Директор

Отдел „Комплектуване и обработка”

Отдел „Обслужване на възрастни потребители” /Отдел възрастни/

Отдел „Обслужване на потребители под 14-годишна възраст" /Детски отдел/

Отдел „Изкуство”

Отдел „Справочно-библиографско и информационно обслужване. Периодика. Читалня”

Филиал

 Отдел Комплектуване и обработка

Отделът извършва всички библиотечни дейности по набавяне, регистрация и обработка на новите постъпления, планира развитието на фондовете по отрасли, вид, количество и език. Прави подбор на библиотечните материали, събира и обработва информация  и  изготвя списъци на книги и проекти за обогатяване на колекциите, съобразени с търсенето на потребителите.

В дейността на отдела се включва и периодично прочистване на фонда от многоекземплярни и физически изхабени библиотечни документи. Съвместно с ръководителите на обслужващите звена се прави вторичен подбор на неактивните части от фонда. Извършват се  техническите библиотечни дейности по отчисляването: изготвяне на актове, отразяване на корекциите в библиотечните документи и каталозите.

Отделът изгражда, поддържа и редактира електронен каталог от 2004 г. и традиционни каталози  в три поредици: на български, на руски и на латиница.

 

 Отдел Обслужване на възрастни потребители /Заемна за възрастни/

Отделът обслужва всички категории читатели над 14 години с литература от различни отрасли на знанието. Читателите имат право да заемат до пет книги за домашно ползване, които трябва да бъдат върнати в едномесечен срок след датата на заемане. Извършва се регистрация на читателите и се издават читателски карти за ползване на библиотечни услуги в рамките на една календарна година.

Фондът в заемна зала за възрастни е на свободен достъп, подреден е систематично-азбучно по комплексни групи: художествена литература, обществено-политическа литература, точни науки, медицина, селско стопанство, техника, литературознание. Извършва се библиографско и информационно обслужване на читателите. В тяхна помощ  се поддържа справочен и подръчен фонд. Отделът разполага с отделно книгохранилище.

В дейността на отдела се включва и организиране и провеждане на публични културни прояви. 

 

Отдел Обслужване на потребители под 14-годишна възраст /Детски отдел/

Отделът извършва регистрация и обслужване на читатели до 14 годишна възраст. Читателите имат право да заемат до пет книги за домашно ползване, които трябва да бъдат върнати в срок от двадесет дни след датата на заемане.

Отделът разполага със зала за свободен достъп и читалня, кнагохранилище и зала за провеждане на културни прояви. Фондът включва художествена, научно-популярна и справочна литература, периодични и библиографски издания, други материали. Извършва се справочно-библиографско и информационно обслужване на читателите. Поддържа се справочен и подръчен фонд. 

В дейността на отдела се включва провеждане на библиотечни уроци и беседи за запознаване с библиотеката и изграждане на читателски навици у децата, както и  организиране и провеждане на културни прояви за деца. 

 

Отдел Справочно-библиографско и информационно обслужване. Периодика /Читалня/

Отделът обслужва всички категории читатели над 14 години със справочно-библиографски материали и периодика от всички отрасли на знанието. Библиотечните документи се ползват само на място в библиотеката. Отделът разполага с читалня и книгохранилище. Справочният фонд включва енциклопедии от общ и специализиран характер, речници, справочници, пътеводители, каталози, картографски издания и др. Извършват се справки по заявени от читатели теми, изпълняват се поръчки по междубиблиотечно заемане. Към отдела е и сектор Краезнание.

В отдела ежегодно се получават около 50 заглавия периодични издания. От тях трайно се съхраняват „Държавен вестник” и всички местни издания.

Тук се намира и информационният център, изграден по програма „Глобални библиотеки – България”, който разполага с шест автоматизирани работни места за ползватели и подпомага информационното им осигуряване. Провежда се индивидуално и групово обучение по начална компютърна грамотност. 

Отделът подпомага културните и образователни прояви на библиотеката.

 

Отдел Изкуство

Отделът обслужва всички категории читатели в заемна за  дома и читалня с 4 читателски места.   Притежава разнообразен по вид и съдържание  библиотечен фонд - книги, периодични издания, репродукции, ноти и графични издания, компактдискове и др. носители на информация. Извършва справочно-библиографска и информационна дейност. Поддържа се справочен и подръчен фонд. Залата дава възможност за прожекции с мултимедия за групови посещения.

В дейността на отдела се включва провеждане на библиотечни уроци и беседи, подпомагане на културните и образователни прояви на библиотеката.

 

Филиал

Филиалът обслужва всички категории читатели сред жителите на кв. Сушица с литература от различни области на знанието. Разполага със заемна зала, фондът е на свободен достъп, подреден е систематично-азбучно по комплексни групи.

 

 

Share